• bedrijfsadviesburo_elmida.jpg
 • vliegen_woninginrichting.jpg
 • c-adha.jpg
 • auto_harings.jpg
 • de_gulden_hoeck.jpg


Privacy Policy

LTC Gulpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LTC Gulpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als LTC Gulpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door LTC Gulpen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over evenementen, uitnodigingen en andere nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LTC Gulpen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door LTC Gulpen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LTC Gulpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens LTC Gulpen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

LTC Gulpen

Ringweg 16

6271 AK

Gulpen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe lichtinstallatie / mapjes kantinedienst

Beste leden,

Een aantal punten dat aandacht behoeft:

 • morgen (8 mei) wordt de nieuwe lichtinstallatie geplaatst; er kan dus helemaal niet getennist worden. Om 22.00u wordt de verlichting getest: iedereen is welkom!
 • degene die de kantinedienst draait, moet:

           - het mapje bij de weekverantwoordelijke inleveren; deze moet op zijn beurt het mapje

             vóór het weekend inleveren bij Marion Vliegen.

           - de verwarming uitzetten en de deuren (ook de terrasdeur!) afsluiten, behalve de toegangsdeur.

 • de kantinedienst van donderdag moet de buitenkraan afsluiten i.v.m. vandalisme (zie memo bij ingang).
 • de drank is niet gratis, ook niet tijdens het draaien van kantinedienst!

René van den Bosch

secretaris

Baanonderhoud


Het is altijd wenselijk om voor het spelen te sproeien. Met de hand sproeien gaat sneller. Zeker in april en mei is het goed om te walsen. Dit kan voor of na het spelen. Voor het walsen moeten wij eerst eventuele kuilen egaliseren. Dat doen wij met de achterkant van de borstels, die op de baan aanwezig zijn. Deze sleep je van links naar rechts, of van boven naar beneden (als er veel gravel op het speelveld ligt). Zijn er diepere kuilen bijvoorbeeld voor en achter de baseline, dan maken wij eerst de kuil goed nat alvorens deze op te vullen met gravel. Daarna het papje goed aanstampen en weer egaliseren. Daarna walsen, 2 meter voor en achter de baseline. Het is minder werk dan je denkt, het verhoogt wel je eigen speelplezier. 

Hang de sleepnetten aan de haak en schud regelmatig de bladeren eruit. 

Heeft iemand nog suggesties, dan horen wij die graag.

P.Hoofs
namens de parkcommissie

Toegang natte deel kantine (WC en douches)

Het bestuur is blij dat het eerste project, dat ze zich voorgenomen heeft, inmiddels gerealiseerd is.

Vanaf het nieuwe seizoen is het natte deel van onze kantine (wc en douches) ook toegankelijk voor de mensen die overdag tennissen.

Hiertoe kun je je KNLTB-pas 2018 gebruiken. Er is een reader geplaatst bij de hoofdingang van de kantine. Als je je KNLTB pas hierdoor haalt, kun je dus toegang verkrijgen tot het “natte” deel van de kantine.

De kantine zelf kan alleen met een sleutel geopend worden. Deze zal dus niet toegankelijk zijn voor mensen die overdag tennissen.

Bij het afsluiten van de ingangsdeur, dient de deur naar dit natte gedeelte niet meer afgesloten te worden, maar alleen dichtgeduwd te worden. M.a.w. niet het slot erop zetten, want anders werkt dit systeem niet meer.

De leden die overdag tennissen, moeten er natuurlijk wel op letten dat zij bij vertrek dus deze deur weer dichtduwen, als ze gebruik maken van het “natte” deel van de kantine.

Elk jaar opnieuw zal het programma zodanig ingesteld worden, dat alleen de KNLTB passen van dat jaar geldig zijn. M.a.w. oude passen kun je dan niet meer gebruiken.

Als de onderhandelingen met de Gemeente omtrent de parkeerplaats lukken, zal ook op het nieuwe toegangshek deze beveiliging worden geplaatst. Alleen leden kunnen dan nog het terrein op.

Voor toeristen of eenmalige huurders van een baan zijn er een aantal extra kaarten, die ze tegen betaling van een borg kunnen verkrijgen bij Vliegen.

Daarnaast zal ook onze trainer Wim Bisschoffs natuurlijk zo’n kaart krijgen.

Helaas gecanceld vanwege het niet klaar zijn van de banen. Nieuwe info/datum volgt gauw!

 

Zomertrainingen LTC Gulpen 2018

Het seizoen 2018 begint alweer bijna en we hebben allemaal wel eens het idee dat die backhand of forehand beter zou kunnen. Ook dit jaar hebben we daarom de mogelijkheid om tennislessen te nemen!

We bieden training aan in samenwerking met Tennismeetings. Inschrijven kan direct via de link:

http://www.tennismeetings.nl/tm-league-senior-3/ltc-gulpen

Voor vragen kunt u terechht bij hoofdtrainer Wim Bisschoff (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-23656709).

Ophalen ballen ed voorjaarscompetitie 2018

Hoi allen, 

Hierbij een utnodiging voor het ophalen van ballen en competitiebescheiden voor de voorjaarscompetitie, te weten dinsdag 27 maart 2018.

Tevens informatie over de laatste competitiewetenswaardigheden!

Aanvoerders van de teams worden nog per mail utgenodigd.

 

Ledendag 10 maart 2018

Uitnodiging aan alle leden om aanwezig te zijn op de ledendag om ons tennispark weer op te knappen voor het nieuwe seizoen.

Helpende handen zijn welkom om de banen tennisklaar te maken, alsook de kantine! Mocht iemand een kruiwagen (aka sjoepkar) hebben, dan graag meebrengen (graag even melden als je er een hebt).

Tot 10 maart!

Competitie najaar 2018

Er doen drie teams mee aan de najaarscompetitie:

Zie http://ltcgulpen.nl/competitie/competitieprogramma-en-standen-najaar-2018 voor de indeling.

Algemene competitie-info:

Aanvangstijden:

 • Donderdag: 19.00 uur of 19.30 uur
 • Vrijdag: 19.00 uur

Check altijd de starttijd op de site van de KNLTB bij een uitwedstrijd. De starttijd kan door een team aangepast en dus afwijkend zijn.

De aanvangstijd is de start van de wedstrijden. U dient minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Het is beter om met het team een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn om de bezoekende teams zo gastvrij mogelijk te ontvangen.

Tijdens de competitie dienen de teams zelf te zorgen voor een bemensing van de bar (eerste weken zal er nog kantinedienst zijn op donderdag). Bekijk met wie je samen speelt die dag en spreek af hoe je de bemensing regelt en wie de sleutel en de map afhaalt. Let erop dat er geen etenswaren in de koelkast blijven staan.

De uitslagen en tussenstanden van teams worden op de website van de KNLTB (www.knltb.nl ) gepubliceerd en ingevoerd door de door de competitieleider geautoriseerde leden. Op deze site staan ook de speelsterktes en adressen van de andere tennisclubs. Let wel: tijdig invoeren, boete voor te laat of foutief invoeren worden op het betreffende team verhaald. Dit geldt ook voor overige boetes van een team of speler.

De verenigings-competitieleider is Lilianne Jetten-vd Weijden.